Misiowe przygody z nagrodami!

Misiowe przygody - konkurs plastyczny

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów zaprasza przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Głogów do udziału w konkursie plastycznym „Misiowe przygody”! Na prace czekamy do 21 listopada!

Regulamin konkursu plastycznego „Misiowe przygody”

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów.
 2. Konkurs jest organizowany z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.
 3. Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych wśród dzieci oraz promocja czytelnictwa.
 4. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz dzieci
  z oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Głogów.
 5. Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tytułu konkursu, przedstawiającej postać książkowego niedźwiadka. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 6. Uczestnik konkursu wykonuje pracę dowolną techniką plastyczną (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie)  na kartce nie większej niż format A3.
 7. Pracę należy złożyć do biblioteki w Serbach lub w Przedmościu do 21 listopada br. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 8. Każda dostarczona praca musi zawierać imię i nazwisko autora, oddział przedszkolny/klasę oraz tytuł książki stanowiącej podstawę pracy.
 9. Zgłoszenie prac następuje na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępnym w obu bibliotekach.
 10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie pracy zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o konkursie.
 11. Uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy/opiekun składają w treści karty zgłoszeniowej oświadczenie o: spełnieniu przez uczestnika konkursu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie, własnym autorstwie zgłaszanej pracy oraz, że przesłana praca stanowi jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, c) akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do konkursu, przesyłania informacji o konkursie oraz wydania nagrody w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich weryfikacji. d) prawach autorskich uczestnika konkursu do nadesłanej pracy, a jednocześnie wyrażeniu zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora nadesłanych prac oraz opublikowanie imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na stronie internetowej Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Głogów (CBK) oraz w profilu społecznościowym CBK na Facebooku, a także na wykorzystywanie w celach promocyjnych.
 12. Wyłonione drogą niniejszego konkursu prace stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 13. Prace konkursowe nadesłane bez Karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie
 14. Na uczestników konkursu czekają nagrody książkowe i upominki.
 15. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 27 listopada w bibliotece w Serbach.

Organizator: Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów

Data opublikowania: 09:03, 23 października 2023

Kategorie: Aktualności